Toerclub Zelhem

Vertrouwenspersoon

Het doel van de vertrouwenspersoon is dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in diens volgende stappen. De vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen nemen en neemt een onafhankelijke positie in (zij is geen bestuurslid). Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt.

De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk en oprecht persoon die het vertrouwen geniet van alle bij de club betrokken personen. Zij is een deskundige op het gebied van ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag (op financieel, psychisch, lichamelijk of seksueel gebied).

De vertrouwenspersoon is een adviseur en geeft gedegen advies vanuit expertise

 • als vertrouwenspersoon: dat ertoe bijdraagt dat een hulpzoeker zich gehoord voelt en weet wat hij of zij kan doen
 • als ondersteuner: het luisterend oor die ook bijdraagt dat procedures na meldingen soepel verlopen
 • als procesbewaker: vooraf overeengekomen afspraken en processen worden goed nagekomen.

De 10 geboden van de vertrouwenspersoon zijn:

 1. Zoekt samen met de hulpzoeker naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
 2. Geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast interne klachtenprocedure ook eventueel strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures en de consequenties daarvan.
 3. Indien nodig ondersteunt de vertrouwenspersoon de hulpvrager bij het verwoorden van een schriftelijke klacht en adviseert waar de klacht heen gestuurd kan worden.
 4. Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de hulpvrager naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en ondersteunt de melder bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en de officier van justitie / openbaar ministerie).
 5. De vertrouwenspersoon heeft kennis van en werkt met de in de vereniging geldende afspraken rondom Sociale Veiligheid. Indien er sprake is van direct gevaar móet de vertrouwenspersoon een melding maken bij de voorzitter en informeert de hulpzoeker hierover.
 6. Is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de melder en/of het slachtoffer(s) en/of de dader(s) en/of de toeschouwer(s).
 7. Houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag.
 8. Evalueert 1 x per jaar mondeling met de voorzitter van de vereniging om te concluderen of de registratie laat zien dat er iets aan de hand is en of het om individuele situaties of om een trend gaat.
 9. Draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen grens overschrijdend gedrag kan worden opgesteld c.q. bijgesteld en werkt mee aan een veilig klimaat binnen de vereniging.
 10. Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.
Scroll naar boven